Privacy verklaring

Klein Kromhof Houtvezels respecteert in onze activiteiten uw privacy. Klein Kromhof Houtvezels alsmede de daaraan gelieerde ondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van de onderneming zijn:

Klein Kromhof Houtvezels B.V.

Daarlerweg 1A

7687 AN Daarlerveen

De heer J.R. Klein Kromhof is de contactpersoon voor onderhavige privacyverklaring van Klein Kromhof Houtvezels B.V. (hierna te noemen: “Klein Kromhof Houtvezels”). Hij is te bereiken via info@kleinkomhof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal te laten verlopen. De gegevens die wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben. Klein Kromhof Houtvezels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Indien u informatie bij ons opvraagt, zullen wij uw contactgegevens opvragen, zodat wij u de informatie kunnen toezenden.
 • Indien u klant bent of wordt, hebben wij eveneens uw contactgegevens nodig. U dient daarbij onder meer te denken aan uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer). Ook kunnen dat persoonsgegevens zijn die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
 • Indien u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventuele diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens die relevant zijn voor de vacante functie. Deze persoonsgegevens bewaren wij in de regel twee maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Met uw toestemming bewaren wij de persoonsgegevens langer, doch niet meer dan 12 maanden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klein Kromhof Houtvezels neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klein Kromhof Houtvezels) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Klein Kromhof Houtvezels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij uw gegevens moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   

Personalia                                Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

NAW-gegevens                        Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

Bankgegevens                         Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

Waarom verwerken wij u persoonsgegevens?

Klein Kromhof Houtvezels kent de navolgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om producten en/of diensten bij u te (laten) bezorgen;
 • het verbeteren en innoveren van onze producten en diensten;
 • het verzorgen van uw betaling;
 • om risico’s te verkleinen;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van marketingdoeleinden.

Klein Kromhof Houtvezels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Klein Kromhof Houtvezels verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de navolgende grondslagen:

 • Wij hebben uw toestemming verkregen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Klein Kromhof Houtvezels volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Klein Kromhof Houtvezels te vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klein Kromhof Houtvezels. Klein Kromhof Houtvezels kan besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw persoonsgegevens niet te wissen, namelijk omdat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

U heeft daarnaast recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleinkromhof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@kleinkromhof.nl. Klein Kromhof Houtvezels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Klein Kromhof Houtvezels streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Klein Kromhof Houtvezels neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wij handhaven te allen tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van personeelsgegevens te voorkomen. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via de mail: info@kleinkomhof.nl

Cookies

Klein Kromhof Houtvezels gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klein Kromhof Houtvezels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid (waaronder de belastingdienst en het UWV). Wij doen dit bovendien indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Wij schakelen soms andere bedrijven in om de diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst van opdracht. Met deze derde partijen leggen wij vast om uw privacy te waarborgen. Ook kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derde partijen (bijvoorbeeld IT-dienstverleners). Indien wij ons laten ondersteunen door derde partijen voor de verwerking van bepaalde gegevens, ligt hier altijd een verwerkersovereenkomst aan ten grondslag. Deze overeenkomst stelt dat de verwerker uitsluitend op onze instructie persoonsgegevens mag verwerken en deze gegevens nimmer voor eigen doeleinden mag gebruiken. Bovendien ziet die verwerkersovereenkomst erop dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In alle gevallen treffen wij waarborgen om uw gegevens te beschermen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Klein Kromhof Houtvezels behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. Klein Kromhof Houtvezels adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.